LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer
Mediatheek S'3/2

Oefeningen voor inkeer en verstilling

(uit het Dienstboek van de Protestantse Kerk)

 

In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden. Veel oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsle-ven. Hier een willekeurige verzameling.
Soms kan het in alle rust ritmisch uitspreken van een Bijbel-tekst of van een gebed helpen om tot een geestelijke licha-melijke verstilling te komen Hierbij speelt de ademhaling een belangrijke rol.

 

1. Kies een Bijbeltekst, bijvoorbeeld uit Johannes 14:
"Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij."
Maak je deze tekst eigen op het ritme van je ademhaling.Recht je rug, die, als het even kan, niet rust tegen de stoel-leuning. Stel je daarbij voor dat je hoofd als door een draad naar het plafond getrokken wordt. Strek zo je rug uit en zak dan weer iets terug in je heupen, maar laat de rug zo recht mogelijk. Zet je voeten, liefst zonder schoenen, plat op de grond. Adem diep in, adem dan rustig uit, en zeg daarbij hardop of in gedachten de eerste regel: "Ik ben de weg ..."
Pauzeer heel even, haal weer adem en bij de volgende uit-ademing zeg je de tweede regel. Zo kun je de hele tekst ademen, totdat de betekenis als het ware naar binnen trekt.

 

2. Als boven. Gebruik de tekst uit Psalm 23:
"De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken."
Bidt het eerste gedeelte op de inademing en het tweede op de uitademing. Dit kan rust geven en dwangmatige gedach-ten doorbreken. Daarvoor is het meestal wel nodig om het enige tijd vol te houden.

 

3. Als boven. Bidt het korte gebed dat de blinde Bartimeüs tot Jezus bad: "Heer Jezus Christus, ontferm U over mij."
Daarbij bid je het eerste gedeelte op de in- en het tweede gedeelte op de uitademing. Herhaal dit heel vaak. Dit is het zogenaamde Jezus-gebed, veel gebruikt in de oosters-orthodoxe kerken.

 

In de stilte en rust die ontstaat, kun je de gedachten laten leiden door een specifieke inhoud. Hiermee geef je richting aan willekeurige gedachten, en voorkom je dat je meege-sleurd wordt in chaotische of dwingende gedachten. Lei-draad kan zijn een stuk muziek, een mooi of dierbaar voor-werp, een afbeelding van een icoon, een bepaalde Bijbel-tekst, een gedicht, een bepaalde beschouwing of gewoon de dag die achter je ligt.

Enkele voorbeelden:
4. Lees een Bijbeltekst met behulp van de 'vier B's' van Luther: bedenken, bedanken, belijden, bidden.
Je bedenkt wat God in dit gedeelte leert;
je bedankt God voor datgene wat deze tekst je zegt;
je belijdt God een tekortkoming die in je opkomt nu je de tekst leest;
ten slotte bid je op grond van het voorafgaande om iets concreets dat je gedrag zal beïnvloeden.

 

5. Lees Psalm 139 hardop.
God is onze Vader, Hij heeft ons geschapen, ons bestaan gewild, hoe ons begin ook was (vs. 13). Hij aanvaardt en zegent ons, omgeeft ons met zijn liefde, legt zijn hand op ons hoofd (vs. 5-6). Dat mogen we ons toe-eigenen: wij zijn gekend, in al onze gebrokenheid, ieder met onze eigen ach-tergrond.
Probeer je voor te stellen dat Christus je verwelkomt op aarde. Hij is blij dat je geboren bent, dat jij er bent: er is niemand zoals jij. Jij neemt een eigen plaats in in het vader-hart van God: jij zoals je bent, met je eigen aanleg, moge-lijkheden, beperkingen en gevoeligheden. Neem hiervoor tien minuten in stilte en afzondering.

Inloggen