LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer
De Protestantse Gemeente Breda heeft twee diaconale teams: de Diaconie Onder het Spoor (DOS) en de diaconie van de Noorderbeemden. Overkoepelende zaken regelen zij in de Centrale Diaconie.

 

Financiën

Ing bank NL89INGB0001070850 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Breda

ZWO Ing bank NL14INGB0001542941  t.n.v. ZWO groep Protestantse Gemeente Breda/Ginneken

Periodieke gift

Overweegt u de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Breda (Diaconie PGB) enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke gift fiscaal aantrekkelijker dan een of meer ‘gewone’ giften. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar. ‘Gewone’ giften daarentegen zijn slechts aftrekbaar wanneer ze meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Met een periodieke gift draagt u bij aan de continuïteit van het werk van de Diaconie PGB. Bovendien maakt de bijdrage van de fiscus het mogelijk om meer te geven zonder dat het u meer kost.

De voorwaarden voor fiscale aftrek zijn:

  • De gift moet worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst of een notariële akte.
  • U verplicht zich om minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.

Vul dan het formulier Modelovereenkomst periodieke gift Diaconie PGB.pdf digitaal in en stuur deze per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een lid van het College van Diakenen neemt dan contact met u op voor verdere afwikkeling.

U kunt hem ook uitprinten, invullen en afgeven aan één van de diakenen voor verdere afwikkeling of opsturen naar:

Diaconie PGB

Postbus 3149

4800 DC Breda

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
.

Voor fiscale vragen over giften kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl. 

 

Diaconie Noorderbeemden  zie www.noorderbeemden.nl

Diaconaat

Het wezen van het diaconaat is het 'er zijn voor de ander'. Het Woord en onze woorden dienen telkens weer omgezet te worden in daden.

Bijzondere aandacht willen we als gemeente hebben voor de zwakken, zowel in onze samenleving als elders. Dit kan zich uiten in allerlei vormen van aandacht en activiteiten.

Diaconaat is gericht op menswaardig leven, wereldwijd.

U kunt in contact komen met de voorzitter van de werkgroep diaconaat: Sander van Doorn, door op deze link te klikken.

Diaconale activiteiten:

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.)

Inlichtingen: Voor eventuele vragen:klikt u deze link aan om een mail te sturen

Diaconale vakantieprojecten

Er zijn twee vormen waarin deze projecten gestalte krijgen.

1. Voor uitkeringsgerechtigden worden vakantievoorzieningen getroffen. Inlichtingen hierover bij Connie Kapteyn. Haar mailadres is:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Voor ouderen en minder validen. Ouderen, mensen met een handicap of zwakke gezondheid trachten we een vakantieweek aan te bieden.

Inlichtingen: Jopie Snelleman. Haar mailadres is:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerstactie:

Elk jaar rond Kerst worden er kerstpakketten uitgedeeld aan een aantal mensen die daarvoor in aanmerking komen volgens de diaconale regels. Ook de 70+ leden ontvangen een attentie.

Vastenmaaltijd

In de 40 dagen tijd herdenken wij het lijden van Jezus en houden daar rekening mee in ons dagelijks leven. De diaconie organiseert jaarlijks in deze periode een sobere maaltijd. De collecte die dan gehouden wordt in plaats van de kosten voor een maaltijd thuis gaat naar een goed doel.

Loketbegeleiding

Op beperkte schaal kunnen we mensen die in acute financiële problemen zijn geraakt de helpende hand bieden. Inlichtingen hierover bij Connie Kapteyn. Haar mailadres is:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adoptiekinderen

Al jaren adopteren we – met de Lucaskerk – 2 meisjes in India zodat ze voldoende geld hebben voor eten, drinken en kleding, maar ook dat ze naar school kunnen gaan.

Deze meisjes heten Lyyadurai Saranya en Ritika Walter. Ze zijn geboren op 20 mei 1993 en 1 Nov 1992, ze zijn nu dus beide 19 jaar oud. Allebei gaan ze naar een dagcentrum waar ze ook onderwijs volgen.

Uit brieven die zij sturen, weten we dat het heel goed gaat met ze. En dat ons geld dus goed bij hun terecht komt! De laatste brieven die we uit India gekregen hebben, hangen ook nu weer aan het bord in ge gang van de kerk.

Eenmaal per jaar doen we een collecte speciaal voor deze adoptiekinderen. Traditiegetrouw doen we dat altijd bij de kinderkerstnacht.

Diaconie Lucaskerk

Bankrekening  NL05RABO0186774338

 

Vluchtelingenwerk

Kritisch wordt het landelijk beleid met betrekking tot asielzoekers gevolgd.

Regelmatig wordt zowel in het kerkblad als tijdens de eredienst aandacht gevraagd voor hulp (financieel en vrijwilligerswerk) aan de stichting Vluchtbed Breda en het door deze stichting geëxploiteerde opvanghuis voor legaal in Nederland verblijvende asielzoekers.

Inlichtingen: Sander van Doorn

Het mailadres is:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Amnesty International

De werkgroep diaconaat organiseert twee keer per jaar een schrijfactie namens Amnesty International. Na de eredienst worden voorbeeldbrieven en informatie uitgereikt aan gemeenteleden die mee willen doen.

Elk jaar doet de diaconie mee met de Paasgroetenactie van KIA. Vlak voor Pasen worden de kaarten met Paasgroeten naar gevangenen gestuurd.

 

H.I.P.: Hulp in praktijk

Ook wij zijn aangesloten bij deze landelijke organisatie.

Stichting HIP heeft als missie mensen uit de kerken in Nederland te stimuleren hun medemens in nood te helpen. Stichting HIP wil niet accepteren dat onze maatschappij mensen telt naar wie niemand omkijkt. Mensen die zelfs voor een kleinigheidje niet kunnen aankloppen bij familie, vrienden of buren. HIP wil bijdragen aan de oplossing van dit probleem.

Deze hulp is heel praktisch en concreet: de handen gaan uit de mouwen. Stichting HIP mobiliseert hulpbieders. HIP brengt hen in contact met mensen die een helpende hand nodig hebben of gewoonweg verlegen zitten om een praatje. U kunt zich opgeven als vrijwilliger via de site of via de diaconie.

Zit u, of iemand die u kent, in de problemen door bijvoorbeeld gezondheidsklachten of door een moeilijke financiële situatie of anderszins, bel dan naar de hulplijn van HIP 0900- 447 447 4. Voor meer info www.stichtinghip.nl of bij Cocky van Poppel

Haar mailadres is:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diaconie Onder het Spoor (DOS)

In de Diaconie onder het Spoor werken de wijken van de Markuskerk en de Johanneskerk samen. Het diaconaat is een wezenlijk onderdeel van de wijkgemeente. De diaconale taak strekt zich uit tot alle mensen die lijden door armoe, onrecht, discriminatie of ziekte. Zij worden bijgestaan in de voorbeden, met materiële hulp en steun in het zoeken naar recht.

 

Taak in de eredienst

De taak van de dienstdoend diaken is het verzorgen van voorbeden, de collecte, en de coördinatie van de viering van het Avondmaal.  De DOS diakenen doen mee in de kerkdiensten in de Markuskerk, de Johanneskerk, in de Amphia-ziekenhuizen, verpleeghuis Aeneas en in de Grote Kerk. Als de uitgangscollecte een diaconaal doel heeft geven we informatie in de kerkgroet of in de eredienst zelf over dat doel, zodat de kerkgangers weten waarvoor ze geven. In de kerken liggen boeken waar u een verzoek om een voorbede kunt schrijven. Deze worden dan in de voorbeden in de eredienst opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de predikanten of de diakenen.

 

Ondersteuning in Breda

Er is armoede in onze eigen stad. Regelmatig wordt er een beroep op de diaconie gedaan omdat mensen in een uitzichtloze situatie komen. Schulden, privé-omstandigheden, gezondheid. Het kunnen allemaal redenen zijn dat mensen het alleen niet meer trekken. Velen kunnen terugvallen op de overheid, maar er is een groeiende groep die vastloopt. Soms omdat ze de weg niet weten, soms omdat ze net niet voldoen aan bepaalde criteria. De diaconie geeft in noodgevallen (tijdelijke) financiële ondersteuning. Diakenen zullen samen met de betrokken personen zoeken naar structurele oplossingen. We werken samen met andere organisaties actief op dit gebied, zoals de voedselbank, het Annahuis, de gemeente, de Stichting Ongedocumenteerden Breda (STOB), vluchtelingenorganisaties, Stichting Hulp in Praktijk (HIP). En dan zijn ze nog lang niet allemaal genoemd.

Daarnaast zijn er speciale diaconale projecten in onze stad. Hierover leest u meer onder het kopje Diaconale projecten.

 Kijk  deze link Diakonia_-_april_p14-15.pdf

 

Ondersteuning in de Wereld

Op het gebied van Werelddiaconaat werkt de DOS samen met de diakenen van de NoorderBeemden en de Protestantse Gemeente Ginneken, in de zogenaamde ZWO groep. ZWO zet zich in voor armoedebestrijding in de wereld. Het streven is een derde van de diaconale inkomsten te bestemmen voor het werelddiaconaat. Bestemming van de gelden vindt plaats via Kerk in Actie en via speciale projecten van de ZWO groep. Er zijn contacten met de plaatselijke werkgroep Amnesty International en de wereldwinkel. U vindt meer informatie over actuele projecten onder het kopje ZWO.

Speciale banden zijn er met zustergemeente Wismar in Duitsland, reeds ontstaan toen Wismar nog in de DDR lag. De contacten waren vooral bemoedigend in de voor hen moeilijke tijden. Die contacten zijn altijd goed gebleven. Later is er de zustergemeente in Arad bijgekomen. Arad ligt in het Hongaars sprekend deel van Roemenië. Hier is ook materiele steun nog hard nodig en wordt ook gegeven. Regelmatig ontmoeten de drie gemeenten elkaar in Wismar, Arad of Breda.  

 

Meer informatie

Mocht u meer willen weten dan spreekt u gewoon één van de diakenen aan. Doe dit ook als u mensen onder onze aandacht wilt brengen. Als we kunnen helpen we. Wat we zelf niet weten kunnen we wellicht uitzoeken. Of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen